Kiểm tra hoàn thành

Nội dung công việc chẩn đoán:

Chẩn đoán GIS

Kiểm tra AC/ DC SEQUENCE

Kiểm tra sự đóng cắt của cầu dao.

Kiểm tra hiệu suất máy biến áp

Kiểm tra đặc tính của Rơle bảo vệ

Kiểm tra cá

Chẩn đoán cách điện động cơ cao áp.

Kiểm tra đặc tính CT vàcPT

Tạo thẻ lý lịch thiết bị để dễ quản lý.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.