Chẩn đoán năng lượng tái tạo

Nội dung công việc chẩn đoán:

Chẩn đoán và phát triển hệ thống năng lượng mặt trời

Chẩn đoán và phát triển điện gió.

Chẩn đoán ESS

Chẩn đoán thiết bị HVDC / FACTS

Leave a Reply

Your email address will not be published.