Kiểm tra đề phòng hỏa hoạn và cúp điện

Kiểm tra quy trình an toàn điện, Kiểm tra bảng phân phối điện áp thấp, Kiểm tra các thiết bị điện sử dụng, Kiểm tra an toàn các thiết bị chia tải,Kiểm tra sự phù hợp của các thiết bị phòng chống cháy nổ tại hiện trường, kiểm tra các vật dễ cháy có chất tại nơi có nguồn nhiệt cao hay không, đào tạo an toàn phòng chống cháy nổ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.